O nama

PODRŠKA ŽRTVAMA I SVEDOCIMA KRIVIČNIH DELA U SRBIJI

Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ uspostaviće sveobuhvatni nacionalni sistem informisanja, pomoći i podrške žrtvama i svedocima u okviru krivičnopravnog sistema u Srbiji. Projekat će doprineti vladavini prava i jačanju pravosudnog sistema Republike Srbije radi boljeg usklađivanja sa međunarodnim i evropskim pravnim standardima. To uključuje i pospešivanje institucionalnih reformi i jačanje kapaciteta službi podrške žrtvama i svedocima u policiji, javnim tužilaštvima, sudovima i u organizacijama civilnog društva, kao i ostvarenje njihove efikasne međuinstitucionalne saradnje. Uspostavljanje ovakvog sistema u skladu je i sa međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije i predviđeno je Akcionim planovima za Poglavlja 23 i 24 za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Trogodišnji projekat finansira Evropska unija u vrednosti 1.500.000 evra. Projekat sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, kao partner kog je odabralo Ministarstvo pravde Republike Srbije.

„Zakleo sam se da nikada neću ćutati kad god i gde god ljudska bića trpe patnje i poniženja. Moramo zauzeti strane. Neutralnost pomaže tlačitelju, nikada žrtvi. Tišina podstiče onoga ko muči, nikada onoga ko je mučen." - Eli Vizel

UNAPREĐENJE STRATEŠKOG I ZAKONSKOG OKVIRA

izrada nacionalne strategije o pravima žrtava krivičnih dela sa akcionim planom, uspostavljanje koordinacionog tela za praćenje ovih strateških dokumenata i rad na izmenama i usaglašavanju pravnih propisa u cilju ostvarivanja prava žrtava i svedoka.

JAČANJE KAPACITETA

državnih institucija i pružalaca podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela kroz kreiranje i sprovođenje različitih obuka i izradu priručnika, kao i širenje mreže institucija i organizacija koje žrtvama i svedocima pružaju podršku.

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

izrada jedinstvenog registra pružalaca usluga, razvoj sveobuhvatnog sistema za upravljanje bazama podataka i vođenje predmeta za sve pružaoce usluga i formiranje pozivnog centra.

KAMPANJA JAČANJA SVESTI STRUČNE I ŠIRE JAVNOSTI

o postojanju, važnosti i ulozi službi za podršku žrtvama u Srbiji, kao i edukacija mreže volontera u ovoj oblasti.

VREDNOSTI